Exhibition - No Drama - Brussels

09.10.2021

Vážení milovníci umění,dovolte nám pozvat Vás na skupinovou výstavu a na vernisáž skupinové výstavy:

-----------------------
NO DRAMA
-----------------------

Adéla Janská
Alžběta Josefy
Laura Limbourg
Annemari Vardanyan
Markéta Kolářová
Barbora Mikudová
Sabina Knetlová
Pavlína Kvita
Josefína Jonášová
Nikola Emma Ryšavá

-----------------------která se uskuteční v Pražském domě v Bruselu, Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie.

Výstava potrvá od 13.10.2021 do 22.11.2021.
Bez dramat připravená ryze ženská výstava No Drama představí v Pražském domě v Bruselu kurátorský výběr současné ženské umělecké tvorby z České republiky. 6 malířek a 4 sochařky představí nastupující generaci vizuálních umělkyň, které výrazně vstupují či jsou čerstvě etablovány na české umělecké scéně. Výstava je zaměřena na autorky, které se zabývají figurální tvorbou a ukazuje různé přístupy těchto autorek k odvěkému tématu zpracování figury v současném umění.Mezi vybranými autorkami malířkami je vítězka Ceny kritiky za mladou malbu za rok 2021 Laura Limbourg, jež ve svých dílech zpracovává téma zneužívaných prostitutek jihovýchodní Asie. Adéla Janská, která právě debutuje svou první sólovou výstavou v New Yorku, jenž pracuje s tématem ženské křehkosti. Alžběta Josefy, která má nejblíže k abstraktní tvorbě a jíž právě skončila velká průřezová sólová výstava v galerii GASK. Dále Annemari Vardanyan, původem z Arménie, jenž čerstvě ukončila studium pražské AVU v ateliéru Jiřího Petrboka. Nedávná absolventka ostravské Fakulty umění Barbora Mikudová, která je zatím známá spíše ostravskému publiku. A Markéta Kolářová, jenž čerstvě vstupuje na českou uměleckou scénu po absolvování ateliéru Josefa Bolfa na pražské AVU a která ve své tvorbě zpracovává například věčné téma Dantovy Božské komedie.V sochařské části výstavy představí kurátor Petr Hájek z pražské galerie současného umění The Chemistry Gallery letošní absolventku ostravské Fakulty umění Sabinu Knetlovou, která se ve svých betonových objektech zajímá o nejrůznější koloběhy v lidském těle. Dále pak absolventku sochařského ateliéru Lukáše Rittsteina na pražské AVU Pavlínu Kvitu, která vytváří humanoidní a zoomorfní objekty vynikající tvarovou úsporností a plasticitou. Josefínu Jonášovou, absolventku pražské AVU z roku 2012 v ateliéru Jaroslava Róny, jenž zpracovává zejména témata inspirovaná přírodou a jejího křehkého vztahu se současnou lidskou civilizací. A konečně pak autorku velkých figurativních surrealistických soch Nikolu Emmu Ryšavou, která se v posledním roce představila na několika skupinových přehlídkách v Čechách i v zahraničí.Název výstavy No Drama neznamená, že by témata jednotlivých autorek postrádala drama. Naopak. Každá z autorek se ve svém díle vypořádává s nelehkým postavením ženy-umělkyně a každá z autorek tak činí s nadhledem, elegantně, s jistotou a bez dramat. Schopnost prosadit se v nelehkém světě současného umění tyto autorky nezakládají na své genderové příslušnosti, ale odvozují ho ze svého nesporného talentu, nezkrotné píle a nadšení pro umění. Proto jsou již nyní úspěšné na poli současného umění a jejich úspěch je jistý i v blízké budoucnosti.kurátor: Petr Hájek (The Chemistry Gallery)
Svoji účast na vernisáži nebo na výstavě v Pražském domě v Bruselu, prosím, v případě Vašeho zájmu potvrďte na emailové adrese: praguehouse@praha.eu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Srdečně,

The Chemistry Gallery
a
Pražský dům v Bruselu


**********************************************************************


Dear art lovers, let us invite you to a group exhibition and to the opening of a group exhibition:-----------------------
NO DRAMA
-----------------------

Adéla Janská
Alžběta Josefy
Laura Limbourg
Annemari Vardanyan
Markéta Kolářová
Barbora Mikudová
Sabina Knetlová
Pavlína Kvita
Josefína Jonášová
Nikola Emma Ryšavá

-----------------------which will take place at the Prague House in Brussels, Avenue Palmerston 16, Brussels, Belgium. The exhibition will run from 13.10.2021 through 22.11.2021.
Without dramas prepared all-female exhibition No Drama will present a curatorial selection of contemporary female artists from the Czech Republic at the Prague House in Brussels. 6 female painters and 4 female sculptors will present the coming generation of visual artists who are entering or are newly established on the Czech art scene. The exhibition is aimed at female authors engaged in figural creation and shows the different approaches of these authors to the age-old theme of figurative processing in contemporary art. Among the selected artists is the winner of the Critics Prize for Young Painting in 2021, Laura Limbourg, who works on the subject of abused Southeast Asian prostitutes. Adela Janska, who is currently debuting with her first solo exhibition in New York, who works on the theme of female fragility. Alžběta Josefy, who is closest to abstract painting and who has just finished a large solo exhibition at the GASK Gallery in Kutná Hora. Then there is Annemari Vardanyan, originally from Armenia, who had just finished studying at the Prague Academy of Fine Arts at Jiří Petrbok's studio. Another painter is a recent graduate of the Ostrava Faculty of Arts, Barbora Mikudová, who is so far better known to Ostrava audiences. And the last but not least is Markéta Kolářová, who is freshly entering the Czech art scene after graduating from Josef Bolf's studio at the Prague Academy and who, in her works, deals with the eternal theme of Dante's Divine Comedy.In the sculptural part of the exhibition, the curator Petr Hájek from Prague's contemporary art gallery The Chemistry Gallery will present this year's graduate of the Ostrava Faculty of Art, Sabina Knetlová, who is interested in the various cycles in the human body in her concrete objects. The next one is a graduate of the sculpture studio of Lukáš Rittstein at the Prague Academy Pavlína Kvita, who creates humanoid and zoomorphic objects with excellent shape minimalism and plasticity. Josefína Jonášová, a 2012 graduate of the Prague Academy in Jaroslav Róna's studio, who particularly handles themes inspired by nature and its fragile relationship with contemporary human civilization. Finally, there is the author of large figurative surrealist sculptures, Nikola Emma Ryšava, who has featured in several group shows in the Czech Republic and abroad in the last year. The title of the No Drama exhibition does not mean that the subjects of individual authors lack drama. On the contrary. Each of the authors deals with the plight of the female artist in her work, and each of the authors does so with insight, elegance, assurance, and no drama. The ability to assert themselves in the difficult world of contemporary art is not based on their gender affiliation but derived from their undisputed talent, unruly diligence, and enthusiasm for art. That is why they are already successful in the field of contemporary art, and their success is certain in the near future. 

curator: Petr Hájek (The Chemistry Gallery)
If you are interested, please confirm your participation in the opening or exhibition at the Prague House in Brussels at the email address: praguehouse@praha.eu.We look forward to meeting you! 

Warmly,

The Chemistry Gallery
and
Prague House in Brussels